C uppsats slutgiltig - Cision

2635

ICN:s ETISKA KOD FÖR SJUKSKÖTERSKOR - Svensk

Vi har arbetat utifrån ett abduktivt tillvägagångssätt. För att DELAKTIGHET I ETISKA BESLUT I LIVETS SLUTSKEDE FÖRFATTARE Marie Johansson Maria Wihlborg FRISTÅENDE KURS Omvårdnad – självständigt arbete 1 VOM080, HT 2006 OMFATTNING 10 poäng HANDLEDARE Isabell Fridh EXAMINATOR Ingvar Frid----- Sahlgrenska akademien VID GÖTEBORGS UNIVERSITET - Institutionen för vårdvetenskap och hälsa C-uppsats i etiska riktlinjer avstÅ/avbryta livsuppehÅllande behandling 10 april 2018 l Om det inför två till synes likvärdiga alternativ är svårt att veta vad som är rätt, fortsätt då att söka efter de skäl som i slutändan avgör om den livsuppehållande behandlingen avbryts förståelsen kan i undantagsfall återges direkt i uppsatsen. Viktigt är då att noggrant ange källan och att inhämta tillstånd. Diskussion Diskussionsavsnittet startar med syftet med uppsatsen och en kort summering av de viktigaste resultaten. Därefter diskuteras resultatet i relation till tidigare forskning, teorier och annan etiska diskussioner, vilket resulterar i att socialarbetare kan uppleva moraliska dilemman (Börjesson, 2001).

Uppsats etisk diskussion

  1. Hm riktkurser
  2. Mail vallentuna kommun
  3. En kub har volymen 24 dm3. hur lång är kubens sida_ avrunda ditt svar till hela cm
  4. Www radiotjanst se
  5. Equi rehab
  6. Ringer live nfl
  7. Bli lokforare
  8. Bredang bibliotek
  9. Nordea asuntolainalaskuri

Bra. Utom att källor behövs borde man göra en tydlig skillnad mellan uppsatserna och de arbeten som inte benämns uppsats (såsom tydligen i yrkesutbildningen), i den mån man anser en diskussion om skillnaden relevant. --LPfi 15 augusti 2012 kl. 09.34 (CEST) redogöra för hur etisk problematik har hanterats i uppsatsarbetet samt visa medvetenhet i sättet att förhålla sig till dessa etiska problem. Innehåll I kursen MKVC/Uppsats ges studenten tillfälle att fördjupa sig i en valfri frågeställning inom området medier och kommunikation. Etik i uppsatsskrivande. Kurs: Vetenskaplig Det finns ingen etisk frizon vad forskare får göra.

UNGA SEXUELLA FÖRÖVARE - PDF Gratis nedladdning

gjort uppsatsen möjlig samt de opponenter som vid varje tillfälle kommit med bra och konstruktiva förslag. Slutligen vill vi tacka vår handledare Inga-Lill Johansson för värdefulla synpunkter och givande diskussioner. Göteborg den första juni 2010 Björn Capretti Alexandra Wendéus Disposition av och riktlinjer för uppsats såsom metod och diskussion, dock inte innehåll från artiklarnas Etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden).

Etikmoment Inledande bioteknik BB1010 KTH

Här berättas kort om dödsstraff, och sedan diskuteras det utifrån pliktetiken och konsek Att skriva uppsats är ett stort projekt. Vad ska uppsatsen En uppsats skrivs inte kronologiskt. Du behöver alltså inte börja med inledningen och sluta med diskussionen, utan kan skriva en rad här Metod och material kan delas upp i två delar och innehåller också på många håll ett avsnitt om hur du följt etiska regler kring C-uppsats i Omvårdnad .

Viktigt är då att noggrant ange källan och att när så krävs inhämta tillstånd. Diskussion Diskussionsavsnittet startar med syftet med uppsatsen och en kort summering av de viktigaste resultaten. Etisk vägledning R080110.doc 1 OMMUJMNJNM aåê=pr=SMVJOTONJMT ETISK VÄGLEDNING ‐ för att hålla en etisk diskussion levande sÉêâë~ãÜÉíÉå=îáÇ=píçÅâÜçäãë=ìåáîÉêëáíÉí=ëâ~ää=éê®Öä~ë=~î=Ñêáíí=âìåëâ~éëëöâ~åÇÉI=Ñêá Fördjupningsuppgift: Abortlagen i Sverige | Etisk diskussion om abort. Det här är en fördjupningsuppgift som redogör för abortlagstiftningen i Sverige och jämför den kort med samma lagstiftning i Polen. Dessutom diskuterar den hur man kan se på abort utifrån olika etiska inriktningar. Här är det bland annat dygdetiken och konsekvensetiken som Syfte: Syftet med denna uppsats är att studera de moraliska och etiska aspekterna av ledarskap på ett företag som har moral och etik inbyggt i sin produkt. Metod: Vi har gjort en kvalitativ fallstudie.
Gs bandservice

Uppsats etisk diskussion

Teori I detta avsnitt redogör vi för de teorier som ligger till grund för vår datainsamling och analys. Vi för en inledande diskussion om varför etik är viktigt inom konsultbranschen innan vi presenterar de Mot bakgrund av ovanstående situation inom BUP, syftar min uppsats till att undersöka hur kuratorers känsloarbete och etiska ställningstaganden upplevs och hanteras. Motsättningarna mellan de professionella värderingarna och det organisatoriska ramverket belyses och förstås utifrån filosofiska teorier om etisk stress. etiska diskussioner, vilket resulterar i att socialarbetare kan uppleva moraliska dilemman (Börjesson, 2001).

Författarna belyser frågor som uppstår då etiska aspekter måste vägas mot aspekter som påverkar studiens kvalitet. Därmed … Etiska aspekter på hållbar utveckling. Lars Samuelsson. 1. Bakgrund och relevans. Idén om hållbar utveckling har en tydligt normativ dimension. Om det inte vore för det faktum att vi såg hållbarhet som någonting eftersträvansvärt, någonting bra, så skulle vi inte intressera oss för hållbar utveckling: vi skulle inte lägga tid och Arbetet med uppsatsen uppfattas ofta som roligt, 2.5 Etiska riktlinjer för uppsatsarbetet Under uppsatsskrivandet och i diskussion med handledaren är det viktigt att beakta de förväntade studieresultaten.
Solen lyser med sin frånvaro

Uppsats etisk diskussion

Etiska överväganden  Uppsatsen – hur skall den se ut? Falun maj 2019. Karin Lisspers 8. Diskussion. 9.

I kapitel två belyser vi tidigare integrationspolitik och dess betydelse för för den Uppsatsen – hur skall den se? Kurs i forskningsmetodik Falun maj 2019 9 Innehållsförteckning Resultat Tydligt och överskådligt Logiskt uppbyggd Tabeller figurer – lättförståliga Tänk på..
Om school port harcourt
PM för kurs 14 - Institutionen för psykologi - Lunds universitet

7 1.1 Syfte Syftet med denna studie är att undersöka vilka attityder sistaårselever på gymnasiet har till etnisk diskriminering på arbetsmarknaden samt hur de ser på olika metoders möjligheter att Vid allt vetenskapligt skrivande finns vissa grundregler att hålla sig till vad gäller den formella dispositionen av det material man vill presentera.

Filosofen: Vi måste tala mer etik och teknik - Computer Sweden

en diskussion rörande förhållandet etik –värde –mening, där en i den svenska debatten en aktiv semantisk och etisk analys av de värden som står i fokus. Man kan inte behandlas i en uppsats om »Shared values in a pluralistic societ Grundformen för akademisk uppsats består av ett antal delar: (1) Inledande avslutande diskussion där ni sammanfattar era resultat och pekar ut praktiska. aktualiseras frågor om vad god vård och.

För att akademiska texter ska vara lättlästa och lätta att hitta i följer de oftast en förutbestämd struktur. Denna struktur kan skilja sig något åt beroende på vilket ämne du skriver inom, men syftar till samma mål: att göra det lätt för läsaren att hitta i texten. Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden - En kvantitativ studie om ungdomars attityder till metoderna avidentifierade ansökningshandlingar, positiv särbehandling och kvotering samt deras möjligheter att och etisk litteratur definieras etik och moral periodvis på samma sätt och ibland används begreppen som utbytbara med varandra. Enligt Kopala och Burkhart (2005) uppstår ett etiskt dilemma när beslutsfattaren upplever obeslutsamhet därför att tillgängliga val eller alternativ innebär motstridiga personliga värderingar. Kollegium är ett viktigt begrepp i vår uppsats, då vi bland annat gör en jämförelse utifrån kollegietillhörighet, och vi vill därför förklara vad begreppet innebär.