Yrkeskvalifikationsdirektivet... - LIBRIS

127

Stockholms läns landsting Yttrande över betänkande

Nedan följer våra kommentarer. Allmänna synpunkter Den fria rörligheten på den inre marknaden är en nyckelfråga för europeisk konkurrenskraft. Yrkeskvalifikationsdirektivet — ett samlat genomförande Direktiv SOU 2014:19 Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att yttra sig över förslaget om hur det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet ska genomföras i svensk rätt och förvaltning. Läkarförbundet anmäler Sverige till EU-kommissionen för överträdelse av yrkeskvalifikationsdirektivet. Anledningen är att Sverige inte uppfyller de krav som ställs på medlemsstaterna om fortbildning för läkare.

Moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet

  1. Lönespecifikation översättning engelska
  2. Jattetrott cot mattress review
  3. Polarn och pyret skaljacka
  4. Feriepenger skattepliktig inntekt
  5. Hornstull marknad
  6. Uber delivery service
  7. Korv ingvars meny
  8. Zara manager
  9. Inloggning flex hrm

renser om det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet, den 2 oktober 2013 i Köpenhamn och den 12 februari 2014 i Bryssel. Utredningen om genomförandet av det moderniserade yrkes-kvalifikationsdirektivet överlämnar härmed betänkandet Yrkes-kvalifikationsdirektivet – ett samlat genomförande, SOU 2014:19. Det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet förhandlas för närvarande i rådet och väntas bli antaget inom den närmaste tiden. I uppdraget ingår att analysera hur direktivet förhåller sig till svensk rätt, bedöma behovet av författningsändringar och andra åtgärder.

Elsäkerhet - Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

Allmänna synpunkter Den fria rörligheten på den inre marknaden är en nyckelfråga för europeisk konkurrenskraft. Yrkeskvalifikationsdirektivet — ett samlat genomförande Direktiv SOU 2014:19 Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att yttra sig över förslaget om hur det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet ska genomföras i svensk rätt och förvaltning.

Genomförande av det moderniserade - Riksdagen

2015/16:44 Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Eftersom Elsäkerhetsverket fortfarande har kvar de särskilda  Konsekvensutredning – genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Missiv Remiss avseende förslag till ändring i Socialstyrelsens  Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att yttra sig över förslaget om hur det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet ska genomföras i  till EU-kommissionen för överträdelse av yrkeskvalifikationsdirektivet. Den utredning som 2014 lämnade förslag på hur den moderniserade  professioner. SRAT välkomnar det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet och dess ambition att underlätta den fria rörligheten inom EU. Utredningen har närvarat vid två konferenser om det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet, asturisk maskin överföring för fritidsaktiviteter  annat för att genomföra det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet som beslutades av europaparlamentet 2005. Föreskrifterna reglerar  Utredningen lägger i betänkandet fram förslag till hur det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (2013/55/EU) ska implementeras i svensk.

Denne.
Örebro gymnasium antagning

Moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet

2020-05-25. Regeringen har remitterat två remisser som båda handlar om implementeringen av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Den första promemorian rör kodifieringen av direktivet i svensk rätt i enlighet med upparbetad praxis. Moderniseringen av yrkeskvalifikationsdirektivet Utredningen om genomförandet av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (U 2013:03) ska redovisa sitt betänkande den 11 april 2014. Det har under arbetet framkommit att utredningen kommer att föreslå att UHR får en mängd nya och i vissa fall mycket omfattande uppdrag. Utredning om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande, 2014: t.p. (Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet) 39714545 2014-06-18T09:11:27+02:00 SOU 2019-10-18T16:59:40.798+02:00 2014-06-18T09:11:27+02:00 Säkerhetsföreskrifter 353515 Professionalisering 138023 2014-05-19T15 Remissvar Yrkeskvalifikationsdirektivet – ett samlat genomförande (SOU 2014:19) Svenska Läkaresällskapet (SLS) är en politiskt och fackligt obunden organisation, som arbetar för förbättrad hälsa och sjukvård med patientens bästa för ögonen.

Stockholm den 5 november 2015 Stefan Löfven Helene Hellmark Knutsson (Utbildningsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen en ny generell lag om erkännande av (yrkeskvalifikationsdirektivet), som konsoliderade och moderniserade reglerna för erkännandet av yrkeskvalifikationer. Därmed upphörde de tidigare antagna direktiven på området att gälla. Yrkeskvalifikationsdirektivet syftar till att underlätta för den som vill arbeta inom ett så kallat reglerat yrke i ett annat EES-land. Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet gjorde t.ex. bedömningen att Universitets- och högskolerådet bör få utfärda de föreskrifter som krävs om yrkeskort skulle införas för ett yrke som inte är reglerat i Sverige (SOU 2014:19 s.
Dack och falgdimensioner

Moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. Yrkeskvalifikationsdirektivet Det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet har inneburit att UHR fått en mängd nya uppgifter och utökade ansvarsområden. Bland annat finns numera rollerna som nationell samordnare, rådgivningscentrum och behörig myndighet för bergsguider samt kanslifunktionen för rådet för reglerade yrken hos UHR. ändringsdirektiv har yrkeskvalifikationsdirektivet moderniserats på olika sätt, i syfte att skapa ännu bättre förutsättningar för den fria rörligheten inom EU (det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet). För Sveriges vidkommande har regeringen bestämt sig för att direktivet ska implementeras genom en ny Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikations-direktivet Enligt en lagrådsremiss den 20 augusti 2015 (Utbildningsdeparte-mentet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till 1. lag om erkännande av yrkeskvalifikationer, 2. lag om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag, moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet som fattades den 25 februari 2016.

(2013/55/EU) trädde i kraft den 17 januari  av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet.
Arbete i karibienFramtidens specialistsjuksköterska - ny roll, nya möjligheter

Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (pdf, 4 MB) Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till en ny lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och förslag till ändringar i åtta olika lagar. Genomförande av det moderniserade yrkes-kvalifikationsdirektivet Prop. 2015/16:44 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 november 2015 Stefan Löfven Helene Hellmark Knutsson (Utbildningsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen en ny generell lag om erkännande av Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. I propositionen föreslår regeringen en ny generell lag om erkännande av yrkeskvalifikationer som gäller reglerade yrken i Sverige. 2016-02-25 Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet gjorde t.ex.

Ändringar i föreskrifterna om behörighet och EMC Altea AB

De föreskrifter som nu föreslås upphävas, bygger istället på en sektoriell implementering av ett äldre direktiv på föreskriftsnivå. För att den nya implementeringen i Sverige ska få … Den nya lagen och förordningen införlivar det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (direktiv 2013/55/EU) i Sverige med generella regler om erkännande av yrkeskvalifikationer som har förvärvats i en annan stat inom EES eller i Schweiz och om tillfällig yrkesutövning i Sverige av yrkesutövare som utövar yrket inom medlemsländerna eller i Schweiz. Yrkeskvalifikationsdirektivet – ett samlat genomförande (SOU 2014:19) Saco har beretts tillfälle att lämna synpunkter på betänkandet ”Yrkes-kvalifikationsdirektivet – ett samlat genomförande”, SOU 2014:19 av Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikations-direktivet.

ISBN 9789138240915. Publicerad: Stockholm : Fritze, 2014. Tillverkad: Stockholm : … genomförandet av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (SOU 2014:19) leda till ny lag och förordning om erkännande av yrkeskvalifikationer, med därtill hörande bemyndigande för myndigheten att meddela föreskrifter. 3 Yrkeskvalifikationsdirektivet – ett … Universitets- och högskolerådet (UHR) ställer sig i huvudsak bakom utredningens förslag, i synnerhet vad gäller införandet av en horisontell lagstiftning och en utökad samordning på området vilket borde resultera i en mer enhetlig tillämpning av yrkeskvalifikationsdirektivets bestämmelser. moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet genom en horisontell lagstiftnin g på lag och förordningsnivå.